Zakwaterowanie

Miesięczny koszt zakwaterowania w internacie wynosi 409,05 zł wg kalkulacji kosztów zakwaterowania w roku szkolnym 2023/24, z czego rodzic/e, opiekun/owie prawny/i ponosi/szą jego część w wysokości 130,00 zł.
Rodzic/e, opiekun/owie prawny/i są zobowiązani do płacenia należności najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe: 55 1240 1268 1111 0010 3854 9918.

Wyżywienie

Dzienny koszt wyżywienia wynosi 48,00 zł, z czego rodzic/e,opiekun/owie prawny/i ponosi/szą część ww. kwoty, tj. 18,00 zł.
Płatności za wyżywienie, stanowiące iloczyn kosztu dziennej stawki i liczby dni wyżywienia w danym miesiącu, należy dokonywać z góry do 10-go danego miesiąca na indywidualny nr konta podany w umowie. Odpisy za zgłoszone, według umowy, nieobecności na posiłkach odliczane są w następnym miesiącu rozliczeniowym.