Regulamin internatu

Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

SPIS TREŚCI

 1. Podstawy prawne wydania regulaminu
 2. Postanowienia ogólne
 3. Nabycie miejsca w internacie
 4. Prawa wychowanka internatu
 5. Obowiązki wychowanka internatu
 6. Nagrody i kary
 7. Utrata miejsca w internacie
 8. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w internacie
 9. Postanowienia końcowe

Rozdział I

Podstawy prawne wydania regulaminu
 1. Podstawe prawną niniejszego Regulaminu stanowi:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502),
  4. Statut Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Rozdział II

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin Internatu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
  2. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów wychowanka internatu.
§ 2
 1. Regulamin jest dokumentem uzupełniającym i załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
§ 3
 1. Siedziba internatu mieści się w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52.
 2. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 80-845 Gdańsk ul. Podwale Staromiejskie 51/52.
§ 4
 1. Podstawową jednostką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza o liczbie wychowanków do 28.
§ 5
 1. Internat pracuje w systemie sześciodniowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Internat nie sprawuje opieki wychowawczej w okresach ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
§ 6
 1. Na terenie internatu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb placówki.
 2. Podstawowym celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków internatu poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej placówki.
§ 7
 1. Organami internatu są:
  1. wicedyrektor szkoły,
  2. specjalista ds. internatu,
  3. Rada Wychowawców Internatu,
  4. Młodzieżowa Rada Internatu.
§ 8
 1. Internat zorganizowany w szkole jest integralną częścią szkoły.
 2. Do zadań internatu należy:
  1. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
  2. zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce,
  3. wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  4. wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów,
  5. tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego,
  6. uczenie samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.

Rozdział III

Nabycie miejsca w internacie
§ 9
 1. Rekrutacja wychowanków do internatu odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
 2. Do internatu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do internatu jest podstawą zawarcia umowy o przyjęcie i pobyt ucznia w internacie oraz umowy o wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
 4. Opłata stała za zakwaterowanie w internacie nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, gdy wychowanek nie może skorzystać z zakwaterowania z przyczyn leżących po stronie internatu. Wówczas wniesioną opłatę przez wychowanka zalicza się na poczet opłaty za kolejny okres zakwaterowania.
§ 10
 1. Wyżywienie w internacie jest nierozłącznie związane z nabytym miejscem w internacie i jego wykupienie jest obligatoryjne.
 2. Internat zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie przez pięć dni w tygodniu (śniadanie, obiad i kolację).
 3. Odpisy z posiłków podczas pobytu w placówce dozwolone są tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z wychowawcą i uzyskaniu akceptacji specjalisty ds. internatu.
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), z systemem HACCP oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. dotyczącym wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
 5. W stołówce szkolnej zamieszczany jest aktualny jadłospis na dany tydzień.
 6. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu ze specjalistą ds. internatu.

Rozdział IV

Prawa wychowanka internatu
§ 11
 1. Wychowanek internatu ma prawo do:
  1. zakwaterowania i korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń internatu i ich wyposażenia oraz wyżywienia, według zawartej umowy,
  2. opieki medycznej, której na terenie internatu udziela higienistka szkolna w dniach i godzinach swojego dyżuru w szkole,
  3. opieki wychowawczej podczas pobytu w internacie,
  4. korzystania z pomocy wychowawców podczas nauki własnej,
  5. korzystania z bazy dydaktycznej i sportowej szkoły według zasad określonych przez Dyrektora szkoły,
  6. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego na zasadach określonych w Statucie Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
  7. korzystania z wszelkich form samopomocy koleżeńskiej,
  8. podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności internatowej,
  9. poszanowania nietykalności i godności osobistej,
  10. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych członków społeczności internatu lub osób trzecich,
  11. przyjmowania gości w godzinach od 1400 – 1630 za wiedzą i zgodą wychowawcy po wcześniejszym okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, przy czym wychowanek internatu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzające, jak również za nieprzestrzeganie przez nie postanowień Regulaminu Internatu,
  12. posiadania w zajmowanym pokoju sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i innych dóbr materialnych wyłącznie na własną odpowiedzialność,
  13. czasu wolnego od obowiązków, który przypada w stałej, określonej rozkładem dnia porze i powinien być wykorzystywany na rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień oraz na uczestnictwo w życiu kulturalnym.
 2. Wszyscy wychowankowie są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
 3. Nauka własna wychowanków odbywa się zgodnie z określonym rozkładem dnia w pokojach mieszkalnych oraz w wydzielonym do tego celu pokoju nauki. Zwolnienie przez wychowawcę z nauki własnej możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Powrót do internatu po godzinie 2100 możliwy jest tylko i wyłącznie wówczas, gdy wychowanek internatu (niepełnoletni i pełnoletni) posiada pisemną zgodę rodzica.
 5. Wychowanek internatu musi posiadać pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych organizowanych po zajęciach lekcyjnych poza szkołą.

Rozdział V

Obowiązki wychowanka internatu
§ 12
 1. Wychowanek internatu ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonego w internacie rozkładu dnia, a zwłaszcza:
   1. godzin wyjścia i powrotu do internatu,
   2. pory posiłku,
   3. czasu nauki własnej,
   4. czasu ciszy nocnej.
  2. przestrzegania postanowień Regulaminu Internatu,
  3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
  4. uczestniczenia w próbnych alarmach przeciwpożarowych przeprowadzanych na terenie Internatu oraz przestrzegania procedury postępowania podczas alarmu związanego z zagrożeniem pożarowym, stanowiącym odrębny dokument,
  5. przestrzegania higienicznego trybu życia oraz należytego dbania o higienę osobistą,
  6. utrzymywania porządku w pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, na korytarzach, w łazienkach oraz w stołówce szkolnej,
  7. pozostawiania pokoju przed wyjściem do szkoły w należytym porządku,
  8. godnego i kulturalnego zachowania w internacie i poza nim,
  9. podporządkowania się zaleceniom wicedyrektora szkoły, specjalisty ds. internatu, wychowawców oraz ustaleniom Młodzieżowej Rady Internatu,
  10. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  11. troszczenia się o mienie internatu i jego estetyczny wygląd,
  12. przygotowania się i wychodzenia do szkoły w czasie umożliwiającym punktualne rozpoczęcie zajęć edukacyjnych,
  13. systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, przy czym dopuszcza się przebywanie wychowanka w internacie w czasie zajęć szkolnych w godzinach dyżuru wychowawcy internatu, wyłącznie w przypadku złego samopoczucia, z przyczyn niezależnych od wychowanka, a związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły oraz w sytuacji doraźnego zwolnienia z lekcji lub zajęć w ciągu dnia przez higienistkę szkolną, wychowawcę klasy, dyrektora bądź wicedyrektora szkoły,
  14. schludnego i właściwego ubioru w pokoju, na korytarzu i w stołówce szkolnej
  15. należytego wykorzystywania czasu na naukę własną – w pokoju można uczyć się przy zapalonym górnym świetle do godziny 2300 pod warunkiem, że nie przeszkadza to współlokatorom; jeżeli współmieszkańcy w pokoju śpią, wychowanek może kontynuować naukę w sali cichej nauki do godziny 2300, po uzyskaniu zgody wychowawcy sprawującego opiekę nocną,
  16. uczestniczenia w uroczystościach i spotkaniach organizowanych w internacie zgodnie z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej,
  17. regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z miejsca w internacie i wyżywienie.
§ 13
 1. Na terenie internatu obowiązuje w szczególności zakaz:
  1. wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, e-papierosów i tabaki,
  2. wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i spożywania alkoholu,
  3. przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających, substancji psychotropowych, wziewnych lub substancji podobnie działających,
  4. wnoszenia, posiadania, przyjmowania oraz rozprowadzania jakichkolwiek środków odurzających, środków psychotropowych oraz substancji dopingujących (dopalaczy, środków anabolicznych, etc.), a także wszelkich substancji o podobnym działaniu,
  5. wnoszenia, posiadania i przechowywania wszelkich narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  6. dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących,
  7. posiadania i przetrzymywania w pokojach mieszkalnych jakichkolwiek zwierząt,
  8. posiadania i przechowywania w pokojach mieszkalnych różnego rodzaju substancji niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych,
  9. posiadania i używania grzejników elektrycznych, kuchenek elektrycznych oraz turystycznych, kuchenek mikrofalowych tosterów, opiekaczy oraz czajników bezprzewodowych,
  10. posiadania i przechowywania na terenie internatu wszelkiego rodzaju pojazdów dwukołowych,
  11. pozostawiania bez nadzoru ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod nieobecność mieszkańców pokoju,
  12. palenia kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia,
  13. posiadania i przechowywania jakichkolwiek materiałów i wyrobów pirotechnicznych,
  14. manipulowania przy przewodach elektrycznych, instalacji wodociągowej oraz hydrantach,
  15. korzystania z natrysków podczas ciszy nocnej (w godzinach od 2200 do 600),
  16. nagrywania filmików z udziałem wychowanków, wychowawców oraz pracowników Internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub używania innych urządzeń służących do rejestracji dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań w Internecie, a także upowszechniania ich w inny sposób bez pisemnej zgody Dyrektora szkoły i osoby nagranej lub sfotografowanej,
  17. kradzieży lub przywłaszczania mienia innych osób,
  18. niszczenia mienia internatu,
  19. naklejania bezpośrednio na szafy, ściany i drzwi elementów dekoracyjnych,
  20. samowolnej zmiany pokoju zamieszkania oraz przenoszenia mebli, sprzętu i innych rzeczy powierzonych w użytkowanie, jak również wystawiania ich na korytarzach,
  21. zamykania się w pokojach mieszkalnych,
  22. pozostawiania otwartych pokoi podczas nieobecności wychowanka w internacie,
  23. samowolnego dorabiania kluczy do pokojów mieszkalnych,
  24. obrażania, poniżania i okazywania braku szacunku wobec współmieszkańców oraz pracowników internatu,
  25. stosowania przemocy słownej, fizycznej i emocjonalnej wobec innych wychowanków,
  26. bardzo głośnego słuchania muzyki,
  27. uprawiania gier hazardowych,
  28. wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej,
  29. siadania na parapetach okiennych i wychylania się z okien.
§ 14
 1. W dni wolne od zajęć szkolnych (weekendy, święta, etc.) wychowankowie internatu powinni przebywać w swoich domach rodzinnych. Powrót wychowanka do internatu następuje w dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć edukacyjnych, jednak nie wcześniej niż o godzinie 1600 i nie później niż o godzinie 2100.
 2. Do godziny 2100 rodzic wychowanka ma obowiązek powiadomienia wychowawców o innym terminie powrotu niż wymieniony w ust. 1.
§ 15
 1. Wychowanek internatu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyjechać do domu w dniach zajęć szkolnych, jednakże musi ten fakt zgłosić wychowawcy wraz z okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem wyjazdu, o którym mowa w ust. 1, jest potwierdzenie przez rodzica wychowanka tego faktu drogą mailową lub telefonicznie.
 3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę nieobecności wychowanka w internacie po godzinie 2200 oraz brakiem wcześniejszej informacji od rodzica lub wpisu do księgi raportów, o przyczynie nieobecności lub telefonicznego kontaktu z rodzicami lub wychowankiem w celu potwierdzenia miejsca pobytu wychowanka, wychowawca dyżurujący zgłasza nieobecność wychowanka w internacie na komisariat policji.
 4. Wyjazd wychowanka związany z uzyskanym przez niego zwolnieniem lekarskim jest obowiązkowy, gdy stan jego zdrowia umożliwia podróż lub gdy stan zdrowia wychowanka zagraża zdrowiu i/lub bezpieczeństwu pozostałej społeczności internatu.
 5. Wyjazd wychowanka z powodów zdrowotnych wymaga uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze wychowawcy internatu, który podejmuje stosowną decyzję w  porozumieniu z rodzicem. W przypadku, gdy stan zdrowia wychowanka uniemożliwia jego samodzielną podróż, rodzic lub inna osoba przez niego upoważniona ma obowiązek niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu.

Rozdział VI

Nagrody i kary
§ 16
 1. Wychowankowie wyróżniający się wzorową postawą, pracą społeczną na rzecz grupy i internatu oraz w nauce mogą zostać nagrodzeni:
  1. pochwałą wychowawcy internatu na forum całej społeczności internatu,
  2. pochwałą specjalisty ds. internatu wobec wychowanków internatu,
  3. pochwałą dyrektora szkoły wobec wychowanków internatu,
  4. dyplomem lub nagrodą rzeczową,
  5. listem pochwalnym Dyrektora szkoły skierowanym do rodziców oraz wychowawcy klasy.
§ 17
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Internatu, a w szczególności za naruszanie zasad współżycia społecznego oraz niewywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może zostać ukarany:
  1. upomnieniem ustnym lub pisemnym wychowawcy internatu,
  2. naganą wychowawcy,
  3. upomnieniem specjalisty ds. internatu,
  4. naganą specjalisty ds. internatu z ostrzeżeniem o możliwości relegowania z internatu,
  5. naganą Dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,
  6. tymczasowym zawieszeniem prawa do korzystania z miejsca w internacie,
  7. relegowaniem z internatu bez prawa przyjęcia w kolejnych latach nauki.
§ 18
 1. Decyzję w przedmiocie kar, o których mowa w § 17. ust. 1. pkt 6. i pkt 7. podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek specjalisty ds. internatu i Rady Wychowawców Internatu. O wymierzonej karze zawiadamia rodziców wychowanka na piśmie.
§ 19
 1. Decyzję w przedmiocie kar, o których mowa w § 17. ust. 1. pkt 4. i pkt 5. podejmuje specjalista ds. internatu samodzielnie lub na wniosek wychowawcy. O wymierzonej karze zawiadamia rodziców wychowanka na piśmie.

Rozdział VII

Utrata miejsca w internacie
§ 20
 1. Rozwiązanie umowy o korzystanie z miejsca w internacie następuje:
  1. wraz z ustaniem pobierania nauki w szkole; w przypadku maturzystów nie później niż z dniem złożenia ostatniego egzaminu maturalnego,
  2. na zasadach określonych w umowie o korzystanie z miejsca w internacie na pisemny wniosek i za pisemną zgodą rodziców wychowanka, który nie ukończył 18 lat, na pisemny wniosek pełnoletniego wychowanka, w tym podczas pobierania nauki,
  3. wychowanek rezygnujący z miejsca w internacie przed końcem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym podlega ponownej rekrutacji w pełnym zakresie,
  4. w razie stwierdzenia podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia wychowanka we wniosku o przyznanie miejsca w internacie oraz oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, a także w trakcie jego pobytu,
  5. wychowanek zwalniający miejsce w internacie lub kończący naukę w szkole jest zobowiązany do formalnego rozliczenia się z internatem (rozliczenia tzw. obiegówki) oraz pozostawienia pokoju w nienagannym porządku – osobiste rzeczy wychowanka pozostawione po formalnym rozliczeniu się z internatem i opuszczeniu pokoju podlegają kasacji.

Rozdział VIII

Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w internacie
§ 21
 1. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z rocznym kalendarzem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 22
 1. Internatem Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku kieruje specjalista ds. internatu.
 2. Zadania i kompetencje specjalisty ds. internatu są określone w Statucie Szkoły.
 3. Obowiązki wychowawcy internatu określa Statut Szkoły.
§ 23
 1. Wychowawcy internatu pracują w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej skorelowany ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.
 2. Całodobową opiekę nad wychowankami internatu sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy dziennej i nocnej ustalonym przez specjalistę ds. internatu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe
§ 24
 1. O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy internatu decyduje Dyrektor szkoły i specjalista ds. internatu.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnątrzszkolne.
§ 25
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.